Καταστατικό

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΚΕ Ι.Τ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Α.Κ.Ε.) ρυθμίζει την ίδρυση, τους σκοπούς και τα μέσα επίτευξής τους, την οργάνωση, τη λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών κινήσεων μελών της στα πλαίσια των ιδεολογικών αρχών και σκοπών του παρόντος κανονισμού και αφορά τους εργαζόμενους, που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είναι Ιδιωτικού Δικαίου. 

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΔΡΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Συνιστάται Ένωση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Παρατάξεων-Οργανώσεων, με την Επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ». 
2. Ως έδρα της Συνδικαλιστικής Ένωσης, η οποία εφεξής θα αποκαλείται ως «Δ.Α.Κ.Ε. – Ι.Τ.», ορίζεται η πόλη των Αθηνών. 
3 . Η σφραγίδα της οργάνωσης είναι στρογγυλή. Μέσα σε κυκλικό πλαίσιο αναγράφεται η επωνυμία της οργάνωσης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»και στο κέντρο αυτής αναγράφεται “ΔΑΚΕ”, «ελεύθερη σκέψη, ελεύθερη δράση» καθώς και ο χώρος αναφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔEOΛOΓΙKEΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η ΔΑΚΕ πιστεύει στον Δημοκρατικό, Ανεξάρτητο, Αυτόνομο και-Πολιτικοποιημένο Συνδικαλισμό. 
2. Αγωνίζεται για ένα συνδικαλιστικό κίνημα ενωτικό, διεκδικητικό και αξιόμαχο. Γνήσιο εκφραστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα σ’ ένα καθεστώς πολυφωνικής, πολυκομματικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. 
3. Πιστεύει στην συνύπαρξη και ισότιμη συνεργασία όλων των κοινωνικών ομάδων, στην προοπτική της προόδου και της ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

Η ΔΑΚΕ έχει σαν σκοπό: 
1. Την οργάνωση και ενότητα όλων των εργαζομένων που πιστεύουν στις αρχές της ΔΑΚΕ, κατά Σωματείο, κατά Ομοσπονδία και κατά Εργατικό Κέντρο σε Πανελλήνια κλίμακα 
2. Την προστασία βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
3. Την οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων για συνεχή βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας και άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου. 
4. Την διασφάλιση της συνδικαλιστικής τους ελευθερίας και δραστηριότητας. 
5. Την κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των εργαζομένων και την βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης. 
6. Την ισότητα των δύο φύλλων σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σε προσλήψεις αμοιβές και συνθήκες εργασίας. 
7. Την βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και των περί συνδικαλισμού νόμων. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η ΔΑΚΕ μεταχειρίζεται όλα τα νόμιμα μέσα: 
1. Οργανώνει εκδηλώσεις-συγκεντρώσεις και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, δελτία τύπου για την πληροφόρηση, επικοινωνία, την προώθηση των σκοπών της και την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης των εργαζομένων 
2. Συνεργάζεται με άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις και συμμετέχει σε ευρύτερες συμπαρατάξεις εργαζομένων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών της, διατηρώντας πάντα την αυτονομία της. 
3. Υποστηρίζει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων για την υλοποίηση των διεκδικήσεών τους 
4. Συμπαραστέκεται στα μέλη της με κάθε δυνατό τρόπο στα προβλήματα και δυσχέρειες που συναντούν. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΓΑΝΩΣΗ της ΔΑΚΕ

Η Οργάνωση της ΔΑΚΕ διακρίνεται σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια. 
Α. Οι ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ – ΔΑΚΕ δραστηριοποιούνται : 
1. Σε Σωματειακό επίπεδο (ΔΑΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ) 
2. Σε επίπεδο Σωματειακών Παραρτημάτων ευρύτερης περιφέρειας ή Πανελλαδικής έκτασης (ΔΑΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) 
3. Σε επίπεδο συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων ή Σωματειακών Παραρτημάτων του αυτού Εργασιακού χώρου ή συναφών εργασιακών χώρων (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ). 
Β. Οι ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ – ΔΑΚΕ δραστηριοποιούνται : 
1. Σε επίπεδο Εργατικών Κέντρων (ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ) 
2. Σε επίπεδο Ομοσπονδιών (ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ) 
Γ. Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΑΚΕ δραστηριοποιείται σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στο επίπεδο της ΓΣΕΕ. 
Δ. Η Δ.Α.Κ.Ε. – Ι.Τ. μπορεί να ιδρύει, ένα και μόνον Συνδικαλιστικό Παράρτημα-Οργάνωση, σε κάθε συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί σε κάθε εργασιακό χώρο (Πρωτοβάθμιο – Δευτεροβάθμιο) που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είναι Ιδιωτικού Δικαίου, κατά Σωματείο, κατά Ομοσπονδία, κατά Εργατικό Κέντρο σε Πανελλήνια κλίμακα και τα οποία στο σύνολό τους θα λειτουργούν στα πλαίσια των ιδεολογικών αρχών και σκοπών του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας, ως περιφερειακή οργάνωση της Δ.Α.Κ.Ε. – Ι.Τ. 
Ε. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να υπάρχει ανάκληση λειτουργίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας ΔΑΚΕ όταν διαπιστώνονται οποιεσδήποτε τάσεις αυτονόμησης, η παρέκκλισης από τους στόχους, αρχές, αξίες της παράταξης, καταστρατήγηση των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΚΕ, μη συμμόρφωση στις γενικές κατευθύνσεις και αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΘΗΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η Θητεία όλων των οργάνων κάθε Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ΔΑΚΕ καθώς επίσης και αυτής στην Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική οργάνωση (ΔΑΚΕ-ΓΣΕΕ), είναι ίση με την Καταστατική θητεία των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργασιακών χώρων στα πλαίσια των οποίων δραστηριοποιούνται αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 7
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων της ΔΑΚΕ βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας πλην των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα Κανονισμό. 
2. Οι ψηφοφορίες για εκλογή μελών σε όλα τα όργανα, ως και επί προσωπικών θεμάτων είναι υποχρεωτικά μυστικές. 
3. Στις φανερές ψηφοφορίες και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει πάντα η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, 
4. Κατά τις αρχαιρεσίες των οργάνων οι σταυροί προτίμησης κατ ανώτατο όριο είναι ίσοι. με τον αριθμό των μελών που προβλέπονται να εκλεγούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στα αντίστοιχα όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΔΑΚΕ

Α. Όργανα Διοίκησης των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων ΔΑΚΕ είναι : 
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις 
2. Τα Διοικητικά Συμβούλια (Συντονιστικές Επιτροπές) 
3. Οι Εξελεγκτικές Επιτροπές 
Β. Όργανα Διοίκησης της Τριτοβάθμιας ΔΑΚΕ είναι: 
1. Το Συνέδριο 
2. Η Κεντρική Επιτροπή 
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
5. Η Κεντρική Οικονομική Επιτροπή 
6. Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή 

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΑΚΕ

Α. Μέλος σε Πρωτοβάθμια ΔΑΚΕ δύναται να εγγραφεί κάθε εργαζόμενος του χώρου, όπου ασκεί η κίνηση την συνδικαλιστική της δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τις αρχές και τους σκοπούς της με σχετική του αίτηση προς την Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 
Β. Η Ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την στιγμή της έγκρισης της σχετικής αίτησης, και χάνεται όταν το μέλος χάσει τελεσίδικα την επαγγελματική του ιδιότητα από δική του υπαιτιότητα ή όταν του επιβληθεί τελεσίδικα η ποινή της διαγραφής. 
Γ. Υποψήφιο μέλος της κίνησης του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε από τη ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ έχει δικαίωμα να υποβάλλει -μέσω της ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ νέα αίτηση προς την ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΑΚΕ για εξέταση και έγκριση της στην πρώτη της συνεδρίαση. Σε περίπτωση και νέας απόρριψης η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΑΚΕ είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει όλα τα σχετικά πρακτικά στην ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΔΑΚΕ Ι.Τ για τελεσίδικη εξέταση. 
Δ. Για συγκρότηση Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ απαιτούνται εγγραφές 20 τουλάχιστον φυσικών-προσώπων μελών της αντίστοιχης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αλλά και σύσταση ιδρυτικής διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή των σκοπών της ΔΑΚΕ που καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση αριθμού μικρότερου των 20 και τουλάχιστον 7 μελών στις περιπτώσεις Σωματειακών Παραρτημάτων ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΑΚΕ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Πανελλαδικού Χαρακτήρα ή Ευρύτερης περιοχής, τότε συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση της Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ, ΠΥΡΗΝΑΣ-ΔΑΚΕ με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ της ΔΑΚΕ

Τα μέλη της ΔΑΚΕ έχουν δικαίωμα: 
1. Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και Γενικές Συνελεύσεις στις Συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. 
2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα όργανα, και να συμμετέχουν στο συνέδριο της ΔΑΚΕ με τους περιορισμούς των σχετικών άρθρων του παρόντος κανονισμού. 
3. Να αναφέρουν κάθε αυθαιρεσία και αδικία που γίνεται σε βάρος τους ή σε βάρος του κλάδου τους. 
4. Να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα της κίνησης και να εκφράζουν στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού ελεύθερα τις σκέψεις τους σε κάθε ζήτημα που αφορά τη ζωή τη δράση την Διοίκηση και την εξέλιξή της στον βαθμό βέβαια που δεν διαταράσσεται η εσωτερική πειθαρχία, συνοχή και ενότητά της. 

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ της ΔΑΚΕ

Τα μέλη της ΔΑΚΕ έχουν υποχρέωση : 
1. Να ακολουθούν τις διατάξεις του κανονισμού της & να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησής της. 
2. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές προς την ΔΑΚΕ υποχρεώσεις. 
3. Να αγωνίζονται με όλα τα νόμιμα μέσα για την επικράτηση των αρχών & αποφάσεων των οργάνων της ΔΑΚΕ. 
4. Να προασπίζονται τα άλλα μέλη της ΔΑΚΕ απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία & αδικία που γίνεται σε βάρος τους. 

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο Διοίκησης των ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ οργανώσεων της ΔΑΚΕ. 
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Η Γενική Συνέλευση : 
1. Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων 
2. Εγκρίνει την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής 
3. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό 
4. Εξετάζει και αποφασίζει για προβλήματα των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο δραστηριότητας των μελών της. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν αμφισβητούνται τα άρθρα του παρόντος κανονισμού, και οι οδηγίες-αποφάσεις υπερκείμενων Οργάνων της παράταξης. 
5. Εκλέγει εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρο 16Α μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής 
6. Εκλέγει τα προβλεπόμενα μέλη Διοίκησης της ΔΑΚΕ-Εργατικών Κέντρων σύμφωνα με το σχετικό 15 άρθρο του παρόντος κανονισμού. 

Β. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά: 
1. Στις Πρωτοβάθμιες ΔΑΚΕ-Σωματείων (ή Σωματειακών Παραρτημάτων) ανά εξάμηνο ύστερα από απόφαση των Διοικήσεών τους 
2. Στις ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με ευθύνη της Διοίκησής τους τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, και υποχρεωτικά πριν από κάθε συνέδριο μελών της αντίστοιχης ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
3. Στις ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ με ευθύνη της Διοίκησής της τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και υποχρεωτικά πριν από κάθε συνέδριο μελών του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Πέρα από αυτά συγκαλείται με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος στο Εργ. Κέντρο Συμβούλου της ΔΑΚΕ βάσει του άρθρου 15β για εκλογή μελών Διοίκησης ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, μέσα σε 10 ημέρες από το εκλογικό συνέδριο του αντίστοιχού της Εργατικού Κέντρου .. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα με απόφαση της Διοίκησής της ή και μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των εχόντων δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε, οπότε και συγκαλείται με ευθύνη της Διοίκησης- υποχρεωτικά μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης και με τα αναγραφόμενα στην σχετική αίτηση θέματα. Τις γενικές συνελεύσεις απαρτίζουν τα έχοντα δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε μέλη (σύμφωνα με τα 9, 13, 14, 15 σχετικά άρθρα) που καλούνται εγγράφως τουλάχιστον 1Ο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της. 

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΑΚΕ

Α. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΑΚΕ ασκείται : 
1. Από τους πρώτους κατά σειρά προτίμησης (αριθμός σταυρών) υποψήφιους με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ για την εκλογή Διοίκησης του Σωματείου (ή Σωματειακού παραρτήματος) και σε αριθμό ανάλογο με την δύναμη της ΔΑΚΕ στις εκλογές του αντίστοιχου Σωματείου. Έτσι όπου η ΔΑΚΕ στις εκλογές για ανάδειξη Διοίκησης του Σωματείου έλαβε μέχρι 500 ψηφοδέλτια η Διοίκησή της είναι 7μελής από 501-1300 ψηφοδέλτια είναι 9μελής και από 1301 ψηφοδέλτια και πάνω 11 μελής 
2. Πέρα των ανωτέρω στη Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη και: 
α) οι εκλεγμένοι στη Διοίκηση των υπερκείμενων οργανώσεων της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ ή του αντίστοιχού της συνδ. οργάνου (Δευτεροβάθμιας-Τριτοβάθμιαςς και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους σ’ αυτές) εφόσον εξελέγησαν σ’ αυτές λόγω θέσης-ιδιότητας που απέκτησαν μέσω της ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και του αντίστοιχου της βαθμού συνδικαλιστικού οργάνου, 
β) οι εκλεγμένοι σε Διοικήσεις Επιχειρήσεων και σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, επιπέδου και αρμοδιότητας της ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 

1. Μέσα σε 10 ημέρες από τις εκλογές για τη Διοίκηση του αντίστοιχου της ΔΑΚΕ Πρωτοβάθμιου Σωματείου (ή Παραρτήματος) ο πλειοψηφών σύμβουλος καλεί εγγράφως όλα τα παραπάνω μέλη που αποτελούν την Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ για την συγκρότησή της σε Σώμα. 
2. Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Υπεύθυνοι Οργανωτικού, Τύπου-Δημοσίων Σχέσεων. Αν η εκλογή δεν επιτευχθεί με την πρώτη ψηφοφορία, αυτή επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε σταυρούς προτίμησης. Για την εκλογή στις παραπάνω θέσεις απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 
3. H συμμετοχή των μελών της ΔΑΚΕ διοίκησης των σωματείων σε θέσεις ευθύνης, αποφασίζεται μεταξύ των εκλεγμένων μελών.

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Διοίκηση της ΔΑΚΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή Παραρτήματος συνεδριάζει : 

1. τακτικά τουλάχιστο μια φορά τον μήνα 
2. και έκτακτα-υποχρεωτικά πριν από κάθε συνεδρίαση της Διοίκησης του αντίστοιχου συνδικαλιστικού της οργάνου και με τα ίδια με αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΑΚΕ

Η Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ (σωματείου ή σωματειακού παραρτήματος) είναι αρμόδια για όλα τα προβλεπόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και για κάθε άλλο θέμα που ρητά δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Γεν. Συνέλευσης (άρθρο 12) των μελών της. 
Πέρα από αυτά είναι αρμόδια ειδικότερα: 
1. Για θέματα που αφορούν την συγκρότηση ψηφοδελτίων 
2. Για τον ορισμό εκπροσώπων της παράταξης ή την συμμετοχή τους και με οποιαδήποτε ιδιότητα σε όλα τα συλλογικά όργανα, Διοικ. Συμβούλια Επιχειρήσεων ή και Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια του χώρου αρμοδιότητάς της. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ, ή οι ορισθέντες ως ανωτέρω υποχρεούνται να : 
α) ενημερώνουν ανελλιπώς την παράταξη σχετικά με τα όργανα που συμμετέχουν 
β) παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της ΔΑΚΕ εφόσον καλούνται, 
γ) λειτουργούν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και θέσεις της παράταξης 

Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Οι Πρωτοβάθμιες Συντονιστικές Επιτροπές ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Πρωτοβάθμιων ΔΑΚΕ- Σωματείων ή ΔΑΚΕ-Σωματειακών Παραρτημάτων) συγκροτούνται από τους Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Οργανωτικούς (ή αναπληρωτές) τους, και Συντονίζονται από τον Πρόεδρο της πιο αντιπροσωπευτικής ΔΑΚΕ-Σωματείου ή Παραρτήματος. 

2. Έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και συντονίζουν τη δράση και ενέργειες των πρωτοβάθμιων ΔΑΚΕ και πυρήνων στο συγκεκριμένο χώρο αρμοδιότητας τους με βάση τις αποφάσεις των υπερκείμενων οργάνων της ΔΑΚΕ (Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια) και χωρίς σε καμία περίπτωση να υπεισέρχονται στη λειτουργία και δράση των επί μέρους ΔΑΚΕ. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετέχουν πέρα των ανωτέρω & όλοι οι εκλεγμένοι σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια συνδικαλιστικά ή παραταξιακά όργανα, καθώς και οι τυχόν πρόεδροι υφισταμένων πυρήνων στο συγκεκριμένο πάντα εργασιακό χώρο. 

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Α. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ασκείται: 
1. Από τους πρώτους κατά σειρά προτίμησης (αριθμός σταυρών) υποψήφιους με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ για την εκλογή Διοίκησης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και σε αριθμό ανάλογο με τη δύναμη της ΔΑΚΕ στις εκλογές της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Έτσι όπου η ΔΑΚΕ στις εκλογές για ανάδειξη Διοίκησης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έλαβε μέχρι 5000 ψηφοδέλτια η Διοίκησή της είναι 11μελής από 5001-8000 ψηφοδέλτια είναι 13μελής και πάνω από 8001 ψηφοδέλτια 15μελής 
2. Στην περίπτωση που τα προερχόμενα από τη Διοίκηση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εκλεγμένα μέλη ξεπερνάνε τον παραπάνω αναφερόμενο αριθμό τότε, & με απόφαση της Ε.Ε της ΔΑΚΕ είναι δυνατή η αύξηση των μελών της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ για την συγκεκριμένη θητεία, και σε τέτοιο αριθμό ώστε να συμμετέχουν και όλα τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη. 
3. Πέρα των ανωτέρω στη Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη και οι εκλεγμένοι στη Διοίκηση της υπερκείμενης οργάνωσης της ΔΑΚΕ (Ε.Ε.-Τριτοβάθμιας και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους σ’ αυτήν) εφόσον : 
α) εξελέγησαν σ’ αυτήν λόγω θέσης-ιδιότητας που απέκτησαν μέσω της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ή του αντίστοιχου βαθμού της συνδικαλιστικού οργάνου 
β) εξελέγησαν σε Διοικητικά Συμβούλια Επιχειρήσεων και σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (επιπέδου και αρμοδιότητας της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ) 
4. Η συμμετοχή των μελών της ΔΑΚΕ διοίκησης των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε θέσεις ευθύνης, αποφασίζεται μεταξύ των εκλεγμένων μελών.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

Η Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ συγκροτείται σε Σώμα, και λειτουργεί με τις ίδιες διαδικασίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται και στο άρθρο 13 Β, Γ, Δ, με μια ανά 15νθήμερο-τουλάχιστον τακτική συνεδρίαση. 
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
Συνεδριάζει με απόφαση της ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ τουλάχιστο μια φορά το χρόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού και οπωσδήποτε πριν από κάθε συνέδριο της αντίστοιχης ομοσπονδίας. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι σύνεδροι της ΔΑΚΕ που συμμετείχαν στο συνέδριο για εκλογή Διοίκησης Ομοσπονδίας 

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Α. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ είναι 11μελής και ασκείται: 
1. Από τους εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ για την εκλογή Διοίκησης του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
2. Από τα εκλεγμένα σε ειδική για το σκοπό αυτό ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -σε αριθμό ανάλογο ώστε μαζί με τα μέλη Διοίκησης του εργατικού κέντρου που συμμετέχουν- να μην ξεπερνάνε τον αριθμό των 11 μελών. Στην περίπτωση που τα προερχόμενα από τη Διοίκηση του Εργατικού κέντρου εκλεγμένα μέλη ξεπερνάνε τον αριθμό που θα επέτρεπε την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση και τουλάχιστο 4 μελών (ή 5 στην περίπτωση που λαμβανομένης υπόψη και της επομένης παραγράφου 3 θα προέκυπτε άρτιος αριθμός) τότε, και με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δυνατή η ανάλογη αύξηση των μελών -για τη συγκεκριμένη θητεία- της Διοίκησης της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 
3. Ειδικότερα για τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη Διοίκηση της ΔΑΚΕ συμμετέχουν οι 11 πρώτοι σε σειρά από τις εκλογές για τη Διοίκηση του αντίστοιχου Εργ. Κέντρου. 
4. Πέρα των ανωτέρω στη Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη και οι εκλεγμένοι στη Διοίκηση υπερκείμενης οργάνωσης της ΔΑΚΕ (Ε. Ε-Τριτοβάθμιας και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους σ’ αυτήν) εφόσον εξελέγησαν σ’ αυτήν λόγω θέσης-ιδιότητας που απέκτησαν μέσω της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ή του αντίστοιχου βαθμού της συνδικαλιστικού οργάνου. 
5. Η συμμετοχή των μελών της ΔΑΚΕ διοίκησης των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ σε θέσεις ευθύνης,αποφασίζεται μεταξύ των εκλεγμένων μελών.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ευθύνη της Διοίκησης της ΔΑΚΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ τακτικά μια φορά το χρόνο και υποχρεωτικά πριν από κάθε συνέδριο του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. 
2. Ειδικότερα για το ζήτημα -εκλογής μελών Διοίκησης της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ η Γενική συνέλευση συγκαλείται μέσα σε 10 ημέρες από τις εκλογές για την Διοίκηση του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου με ευθύνη του πλειοψηφήσαντος σ’ αυτές συμβούλου της ΔΑΚΕ σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 12 υποχρεώσεις.. Η έγγραφη πρόσκληση με μοναδικό θέμα την εκλογή μελών Διοίκησης της ΔΑΚΕ, θα πρέπει να παραδοθεί στους έχοντας δικαίωμα συμμετοχής τουλάχιστον 1 Ο ημέρες πριν την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα η ημέρα, ώρα, χώρος πραγματοποίησής της, ως και ο ακριβής αριθμός των μελών που θα εκλεγούν (σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό άρθρο 15-Α-2) & που θα αποτελέσουν πλέον μαζί και με τους εκλεγμένους στη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου την νέα Διοίκηση της ΔΑΚΕ.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
1. Οι Αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο ή. σε Ομοσπονδία (εφόσον βέβαια είναι μέλη σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου) 
2. Οι Εκλεγμένοι στη Διοίκηση πρωτοβάθμιων Σωματείων η Σωματειακών παραρτημάτων του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ αλλά και τα προερχόμενα από αυτή μέλη της Κεντρικής-Πανελλαδικής Διοίκησης τους. 
3. Εκλεγμένοι Πρόεδροι ΔΑΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ή παραρτημάτων τους, ευθύνης της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
4. Οι Αντιπρόσωποι των νέων υπό εγγραφή στο Εργατικό Κέντρο Σωματείων, ή και παλαιών όπου συγκροτείται προσωρινή και μέχρι τις εκλογές του σωματείου συντονιστική επιτροπή της ΔΑΚΕ με απόφαση πάντα της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό, δηλαδή με εγγραφές μελών, εκλογή συντονιστικής επιτροπής και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της γενικής της συνέλευσης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (σύσταση πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ) δύνανται να αντιπροσωπευθούν και οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που παρά τη θέλησή τους τα σωματεία τους δεν ανήκουν στη δύναμη του συγκεκριμένου Εργατικού κέντρου ή έχουν έδρα διαφορετική από τον τόπο εργασίας τους. Σε όλες όμως τις παραπάνω περιπτώσεις η αντιπροσώπευση από τη ΔΑΚΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στη συνέλευση της ΔΑΚΕ- ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ θα είναι η προβλεπόμενη από το καταστατικό του εργατικού κέντρου (σύμφωνα με το μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπου σ’ αυτό).

Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
1. Μέσα σε 7 ημέρες από την παραπάνω ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ο πλειοψηφών σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ στις εκλογές για την Διοίκηση του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ καλεί εγγράφως όλα τα μέλη που αποτελούν την Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ για την συγκρότησή της σε Σώμα. 
2. Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Υπεύθυνοι Οργανωτικού, Τύπου-Δημοσίων Σχέσεων. Αν η εκλογή δεν επιτευχθεί με την πρώτη ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε σταυρούς προτίμησης. Για την εκλογή στις παραπάνω θέσεις απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 
3. Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία (πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης-εκλογή-συγκρότηση σε Σώμα) θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τις εκλογές για Διοίκηση του αντίστοιχου της ΔΑΚΕ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ με ευθύνη του πρώτου πλειονοψηφήσαντος στις αρχαιρεσίες Διοίκησης ή και πρωτοβουλία κατά σειρά του Δεύτερου, τρίτου κλπ. μετά από συνεννόηση με τον Οργανωτικό Γραμματέα του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της ΔΑΚΕ, αν όλοι οι προηγούμενοι παραβίασαν τις προβλεπόμενες παραπάνω προθεσμίες.

Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Η Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ λειτουργεί με τις ίδιες διαδικασίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται και στο άρθρο 13 Γ, Δ, με μια ανά 15νθήμερο-τουλάχιστο τακτική συνεδρίαση. 
ΣΤ. ΣΥΝΤΟΝIΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΑΚΕ-ΝΟΜΟΥ 
Στις περιπτώσεις που στον ίδιο Νομό υπάρχουν δύο ή περισσότερες ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ σε αντιστοιχία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους δημιουργείται Συντονιστικό Όργανο Νομού (Σ.ο.Ν.-ΔΑΚΕ). Αυτό συγκροτείται από τους Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Οργανωτικούς Γραμματείς των ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ και συντονίζεται από τον Πρόεδρο της πιο αντιπροσωπευτικής ΔΑΚΕ (μεγαλύτερος αριθμός ψηφοδελτίων ΔΑΚΕ στις αρχαιρεσίες για Διοίκηση Εργατικού Κέντρου) 

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜIΩΝ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜIΩΝ ΔΑΚΕ)
Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
1. Συγχρόνως με την εκλογή και συγκρότηση των Διοικήσεων των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ΔΑΚΕ, συγκροτούνται και οι 3μελείς εξελεγκτικές επιτροπές. 
2. Αυτές προέρχονται από τους πρώτους σε σταυρούς προτίμησης υποψηφίους από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής του αντίστοιχης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 
3. Σε περίπτωση που η3μελής εξελεγκτική επιτροπή είναι ελλιπείς, τότε αυτή συμπληρώνεται για το υπόλοιπο των απαιτουμένων μελών της με εκλογές στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της. 
Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Τα μέλη των Εξελεγκτικών Επιτροπών στην πρώτη τους συνεδρίαση εκλέγουν τον Προϊστάμενο της. 
2. Συνεδριάζουν τακτικά δυο φορές το χρόνο-στο τέλος κάθε εξαμήνου, και έκτακτα όταν το ζητήσει η Διοίκηση της οργάνωσης της ΔΑΚΕ. 
3. Έργο της Εξελεγκτικής είναι να ελέγχει την οικονομική διαχείριση κα: να υποβάλει έκθεση ελέγχου σε κάθε Γενική Συνέλευση. 
4. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες, είναι υποχρεωμένη να το αναφέρει άμεσα, τόσο στην Διοίκηση της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ή ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΑΚΕ όσο και στην ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΔΑΚΕ Ι.Τ. 

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΑΚΕ

Α. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : 
1. Τα μέλη της ΔΑΚΕ στη Διοίκηση και το Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ 
2. Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΚΕ στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. 
3. Οι εκλεγμένοι Πρόεδροι ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΑΚΕ (Εργ. Κέντρων και Ομοσπονδιών) 
4. Οι Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων ΔΑΚΕ που στις εκλογές για τη Διοίκηση του Σωματείου το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων μεγαλύτερο του 300 
5. Οι Αντιπρόσωποι από τις Δευτεροβάθμιες ΔΑΚΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) και ανά 1000 ένας με τη σειρά εκλογής τους σε σταυρούς κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοίκησης στο συνδικαλιστικό τους όργανο. ( Εφόσον ο αριθμός ψηφισάντων ξεπερνάει το μέτρο και το ½ αυτού, εκλέγεται και ένας επιπλέον αντιπρόσωπος ). Στην περίπτωση που ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δε συγκεντρώσει το απαιτούμενο για τη συμμετοχή μέτρο, για μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα συμμετέχει ένας αντιπρόσωπος-και συγκεκριμένα ο πρώτος σε σταυρούς από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ για την εκλογή Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου ή της Ομοσπονδίας. 
6. Τα Εκλεγμένα μέλη της απερχόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε. 
7. Οι Πρόεδροι ή Αναπλ. Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς κατά σειρά, των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών που είναι μέλη της ΔΑΚΕ. 
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Συμμετέχουν σ’ αυτό μόνο με μια από αυτές και συγκεκριμένα την πρώτη κατά σειρά: 
1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΣΕΕ 
2. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ως περιγράφεται ανωτέρω και στην περίπτωση που συμμετέχουν ήδη-αναπληρώνονται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της αντίστοιχης ΔΑΚΕ 
3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΑΚΕ-ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΑΚΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και στην περίπτωση που ήδη συμμετέχουν αναπληρώνονται από τους νόμιμους και κατά σειρά αναπληρωτές τους από τα ψηφοδέλτια εκλογών Διοίκησης των αντίστοιχων τους συνδικαλιστικών οργάνων. 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ : 
1. Η δύναμη των ψηφισάντων σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται από τα επίσημα πρακτικά εκλογής Διοίκησης ή Αντιπροσώπων ανάλογα (ή επικυρωμένη φωτοτυπία) των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Πρωτοβάθμιων Σωματείων, και πρακτικά συγκρότησης Διοίκησης της αντίστοιχης Οργάνωσης της ΔΑΚΕ. 
2. Όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΑΚΕ τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη του Πανελλαδικού Συνεδρίου. Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής των νομιμοποιητικών εγγράφων η Οργάνωση της ΔΑΚΕ και οι αντιπρόσωποί της αποκλείονται από το συνέδριο της ΔΑΚΕ. 
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από εισήγηση του Προεδρείου ελέγχει την κανονικότητα των κατατιθεμένων εγγράφων-δικαιολογητικών, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους του Πανελλαδικού Συνεδρίου και τους εφοδιάζει με το σχετικό δελτίο νομιμοποιημένου συνέδρου. 

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΑΚΕ

Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

1. Το ανώτατο όργανο και κυρίαρχο Σώμα της ΔΑΚΕ είναι το συνέδριό της. 
2. Το-Συνέδριο της ΔΑΚΕ συγκαλείται κάθε τρία χρόνια σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από την Ε.Ε., δυο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συγκλήσεώς του. 
3. Του συνεδρίου Προεδρεύει 5μελές προεδρείο που εκλέγεται από το συνέδριο και την έναρξη των εργασιών του κηρύσσει ο πρόεδρος της ΕΕ. 
4. Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 από το συνολικό αριθμό αντιπροσώπων σ’ αυτό. 
Β. ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, και προσωπικά ζητήματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 
2. Ψηφοφορία για όλα τα άλλα θέματα γίνεται με ανάταση χειρών-ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής. 
3. Οι αποφάσεις του συνεδρίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πλην των περιπτώσεων που η απαρτία σχηματίζεται με αριθμό παρόντων μελών κατώτερο του 1/4 οπότε για να παρθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων. 
Γ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
1. Η 5μελής Εφορευτική επιτροπή συγκροτούμενη μετά την εκλογή της σε σώμα εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα . 
2. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της παραλαμβάνει από την απερχόμενη ΕΕ το Μητρώο αντιπροσώπων στο συνέδριο, το εκλογικό υλικό, την κάλπη και τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας κατάλληλα διευθετημένο. 
3. Ορίζει με ανακοίνωση της την προθεσμία μέχρι την οποία-και μέσα στο πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα όσοι επιθυμούν για το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. 
4. Αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋπόθεσης εκλογιμότητας προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και στην εκτύπωση του ψηφοδελτίου όπου αναγράφονται σε χωριστούς πίνακες οι υποψήφιοι του ΚΕΝΤΡΟΥ (Νομοί Αττικής-Πειραιώς) και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Κριτήριο για να ενταχθεί ο κάθε υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Κέντρου ή Περιφέρειας είναι ο τόπος εργασίας του. 
5. Οι σταυροί προτίμησης τίθενται στο αριστερό του ονόματος κάθε υποψηφίου, & σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων στο Κέντρο ή Περιφέρεια. Περισσότεροι σταυροί σε πίνακα ή πίνακες του ίδιου ψηφοδελτίου καθιστούν ολόκληρο το ψηφοδέλτιο άκυρο. 
6. Συντάσσει το πρακτικά διεξαγωγής των εκλογών στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πράξεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία, αριθμό συνέδρων, ψηφισάντων, εγκύρων ψηφοδελτίων, καταχωρώντας τις αποφάσεις επί των τυχόν υποβαλλομένων ενστάσεων. Στο ίδιο πρακτικό περιλαμβάνεται και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών μελών-όλων των επιλαχόντων σύμφωνα με τον αριθμό σταυρών προτίμησης τους, που θα αντικαταστήσουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, διαρκούς κωλύματος, θανάτου, τελεσιδίκου απώλειας-λόγω δικής του υπαιτιότητας-της επαγγελματικής του ιδιότητας ή εφόσον του επιβληθεί τελεσίδικα η ποινή της διαγραφής. 
Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Το συνέδριο εκλέγει: 
1. Τους 101 Συμβούλους Κεντρικής Επιτροπής (41-Περιφερεια 60-ΑΤΤΙΚΗ,ΠΕIΡΑIΑ) που μαζί με τους εκλεγμένους, στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ στο Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΔΑΚΕ Το συνέδριο αποφασίζει: 
α) Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καταρτίζεται από την ΕΕ με βάση τις εισηγήσεις της και τις προτάσεις των δευτεροβάθμιων ΔΑΚΕ ή των συνέδρων που τις έχουν υποβάλλει 30 ημέρες πριν από το συνέδριο. 
β) Την διαμόρφωση και έγκριση του προγράμματος δράσης της ΔΑΚΕ 
γ) Την έγκριση της λογοδοσίας και πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων ΚΕ και ΕΕ 
δ) Την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού από το ½ των παρόντων πλην των άρθρων 1,2,3,5, που απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των αντιπροσώπων. 
ε) Για κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό. 

ΑΡΘΡΟ 19
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Κεντρική Επιτροπή της ΔΑΚΕ. είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο της ΔΑΚΕ μετά οπό το Συνέδριο και συγκροτείται από τούς 101 εκλεγμένους Συμβούλους Κεντρική; Επιτροπής και από τα εκλεγμένα μέλη της ΔΑΚΕ στη Διοίκηση, στο Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της ΓΣΕΕ. 
Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΑΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την ομαλή λειτουργία της ΔΑΚΕ τα οποία ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή δεν υπάρχουν αποφάσεις συνεδρίου. 
2. Ανακαλεί την ΕΕ της ΔΑΚΕ ή μέλος της με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων επί παρευρισκομένων-με δικαίωμα ψήφου τουλάχιστον των 3/4 των μελών του. 
Γ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Η ΚΕ συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των μελών του ή η πλειοψηφία των μελών της ΕΕ. 
2. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από αυτούς που ζήτησαν την σύγκλησή της ( ΕΕ ή το 1/3 των μελών του) και κοινοποιούνται στα μέλη και τον Πρόεδρο της ΕΕ τουλάχιστον 15 ημέρες ενωρίτερα. 
Δ. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Εντός 7 ημερών από την εκλογή της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου από το ψηφοδέλτιο του Κέντρου, συνέρχεται η ΚΕ και με μυστική ψηφοφορία με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής του συνεδρίου και τις ίδιες προϋποθέσεις των άρθρων 18Γ-3,4,5,6) εκλέγει: 
1. 17μέλη (13από ΑΤΤΙΚΗ-ΠΕIΡΑIΑ και 4 από την Περιφέρεια) τα οποία μαζί και με τα εκλεγμένα μέλη της ΔΑΚΕ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΓΣΕΕ απαρτίζουν την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΔΑΚΕ. 
2. Το 5μελές ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Συμβούλιο 
3. Την 5 μελή Κεντρική Οικονομική-Ελεγκτική Επιτροπή 
4. Την 5 μελή Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή 
Δεν εκλέγονται μέλη της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής όταν αυτή μπορεί να συμπληρωθεί από τους εκλεγμένους και αναπληρωματικούς του αντιστοίχου οργάνου (Ελεγκτική Επιτροπή) της παράταξης στη Γ.Σ.Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΚΕ

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Η Ε.Ε. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή του αναπληρωτού του τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί από τον Πρόεδρο ή με απόφαση του Προεδρείου. 
2. Συνεδριάζει επίσης αν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της με γραπτή αίτηση όπου θα αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου εντός 7 ημερών. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί στην αναφερόμενη προθεσμία, τη σύγκληση αναλαμβάνουν τα δύο πρώτα μέλη που υπογράφουν την σχετική αίτηση σύγκλησης. 
3. Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από κάθε συνεδρίαση του αντίστοιχου της βαθμού συνδικαλιστικού οργάνου (ΓΣΕΕ) με τα ίδια με αυτό προς συζήτηση θέματα 
4. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη της ΕΕ, και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία επί των παρόντων-εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη κατά την στιγμή της απόφασης απαρτία. 
5. Στην Ε.Ε. συμμετέχει για θέματα της αρμοδιότητας του ο προϊστάμενος της Κεντρικής Οικονομικής επιτροπής.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε. 
1. Εκτελεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής πάνω σε θέματα αρμοδιότητάς της, και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ΔΑΚΕ. 
2. Καταρτίζει τον Διοικητικό Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό, και τους θέτει για έγκριση στα αρμόδια όργανα. 
3. Προετοιμάζει τα θέματα Συνεδρίου, και Κεντρικής Επιτροπής. 
4. Πέρα από αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η ΕΕ είναι υποχρεωμένη σαν Κεντρικό όργανο της ΔΑΚΕ να αναπτύσσει πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΚΕ, του Συνεδρίου και του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας . 
Γ. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος σε σταυρούς μέλους της ΕΕ, το Προεδρείο από την περιοχή της έδρας της ΔΑΚΕ και με την ακόλουθη σειρά 
1. ΠΡΟΕΔΡΟ 
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ 
3. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 
4. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
5. ΑΝΑΠΛ. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ 
7. ΓΡΑΜΜ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 
8. ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜ.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 
9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ IΔEOΛOΓΙKOY και ΤΥΠΟΥ 
10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το Προεδρείο Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή αναπληρωτού του τακτικά μια φορά την εβδομάδα και έκτακτα όποτε κριθεί από τον Πρόεδρο ή με απόφαση του Προεδρείου. Συνεδριάζει επίσης όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών του με γραπτή αίτηση όπου θα αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί στην αναφερόμενη προθεσμία, τη σύγκληση αναλαμβάνουν τα δύο πρώτα μέλη που υπογράφουν την σχετική αίτηση σύγκλησης 
Δ. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 
Η ΕΕ εκλέγει ή ορίζει επίσης μεταξύ των μελών της ΚΕ τους υπευθύνους Γραμματειών 
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
4. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛIΤΙΚΗΣ 
6. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤΙΚΗΣ 
7. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
8. ΥΓΙΕIΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
9. ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
10. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
11. ΟIKOΛOΓΙAΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
12. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Η Στελέχωση των Γραμματειών με τα υπόλοιπα μέλη θα πραγματοποιείται με σχετικές αποφάσεις της ΕΕ ή του Προεδρείου σύμφωνα και με τις προτάσεις των Δευτεροβαθμίων και Πρωτοβάθμιων οργανώσεων της ΔΑΚΕ. Οι γραμματείες συνεδριάζουν τουλάχιστο μια φορά το μήνα. 

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΑΚΕ

Α. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Κ.Ε. Εντός δεκαημέρου από την εκλογή του συγκαλείται από το πλειοψηφών μέλος του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και το γραμματέα του. 
Β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τρία (3) μέλη και λαμβάνει αποφάσεις κατ’ απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 
Γ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει: 
1. Υποθέσεις που αφορούν παραπτώματα μελών πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
2. Επιλύει διαφορές που προκύπτουν μεταξύ μελών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων 
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επανεξετάσει κατά την κρίση του, εκδικασθείσες υποθέσεις μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων που πιθανόν προέκυψαν μετά την εκδίκαση κάποιας υπόθεσης 
Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει τις πιο κάτω ποινές: 
1. Την διαγραφή που καθίσταται τελεσίδικη μετά την έγκρισή της από την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. 
2. Τον αποκλεισμό από την διεκδίκηση αξιώματος μέσω ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. 
3. Την έγγραφη ή προφορική παρατήρηση ή επίπληξη. 
Ε. Οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες ΔΑΚΕ ασκούν τον πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη τους ιεραρχικά και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κατά δε αποφάσεών τους δύναται να υποβληθεί ένσταση για εκδίκαση σε τελευταίο βαθμό από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε., με απόφασή της, δύναται να αναστείλει την ιδιότητα μέλους και ότι εξ’ αυτού συνεπάγεται, σε όλα τα επίπεδα των οργανώσεων της ΔΑΚΕ, όταν κατά τη δική της εκτίμηση, διαπιστωθεί Πειθαρχικό Παράπτωμα. Η απόφασή της αυτή παραπέμπεται στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο και ισχύει άμεσα μέχρι τη λήψη τελεσίδικης απόφασης, όπως ο Κανονισμός ορίζει. 

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 
Εάν καταγγελθεί εγγράφως στο Συνδικαλιστικό όργανο που υπάγεται κάποιο μέλος οτι τούτο υπέπεσε σε Πειθαρχικό παράπτωμα, η διοίκηση πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων ΔΑΚΕ εξετάζει την καταγγελία με την κλήση του μέλους σε ακρόαση και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο ιεραρχικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων Η απόφαση αυτή ιεραρχικά διαβιβάζεται στην Ε.Ε. η οποία και παραπέμπει την υπόθεση στο (Π.Σ.) σε τακτική Πειθαρχική Διαδικασία. Σε πειθαρχικό παράπτωμα υποπίπτει το μέλος της ΔΑΚΕ. – 
1. Όταν παραβαίνει άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΚΕ. 
2. Όταν προβαίνει σε δηλώσεις έγγραφες ή προφορικές αντίθετες με τις αποφάσεις των οργάνων και τις ιδεολογικές αρχές της κίνησης. 
3. Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και δεν εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις. 
4. Προκαλεί με την συμπεριφορά του, στις ενέργειες και τις παραλήψεις του, βλάβη στην συνδικαλιστική οργάνωση. 
5. Καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα. 
6. Εκθέτει την κίνηση με το ήθος και εν γένει την κοινωνική του συμπεριφορά. 
7. Δεν συμμετέχει κατά σύστημα στις συνεδριάσεις του οργάνου στο οποίο έχει εκλεγεί. 
8. Παραβιάζει τους κανόνες εχεμύθειας για θέματα τακτικής που συζητούνται μέσα στα όργανα. 
Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
Μέλος της ΔΑΚΕ διαγράφεται από τα μητρώα όλων των επιπέδων των οργανώσεων της ΔΑΚΕ, Γραμματειών, Συντονιστικών Επιτροπών και Πυρήνων με απόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου όταν: 
1. Δηλώσει εγγράφως την επιθυμία του προς τούτο. 
2. Αποχωρήσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο-οικειοθελώς από την εργασία του. 
3. Θέσει μόνος του τον εαυτό του εκτός παράταξης-με τη συμμετοχή του (ή στήριξη) διαφορετικού ψηφοδελτίου από αυτό που επίσημα υποδεικνύεται από τη ΔΑΚΕ (χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση-έγκριση από τη Γραμματεία, τη Συντονιστική Επιτροπή ή τον Πυρήνα ΔΑΚΕ του αντίστοιχου αλλά και του αμέσως ανώτερου επιπέδου οργάνου της ΔΑΚΕ. 
4. Επιβληθεί τελεσίδικα η ποινή της διαγραφής. 

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Η Κεντρική Οικονομική επιτροπή αποτελείται από πέντε 5 μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή 
1. Συγκαλείται από τον πρώτο κατά σειρά σταυροδότησης σύμβουλο και εκλέγει μεταξύ των μελών της Προϊστάμενο που διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις της, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο καθώς και τρεις (3) Γραμματείς οι οποίοι κρατούν το βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις & οι αποφάσεις της & διεκπεραιώνουν όλες τις εργασίες που αφορούν στη λειτουργία της. 
2. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα εννέα (3) από τα μέλη της και συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Έκτακτα συγκαλείται από τον προϊστάμενό της μετά από απόφαση της. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Β. Η Κ.Ο.Ε. ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 
1. Εισπράττει και αποδίδει στον Γραμματέα Οικονομικού της Ε.Ε. από τις δευτεροβάθμιες και την τριτοβάθμια ΔΑΚΕ τον ειδικό πόρο που αντιστοιχεί από τις αποζημιώσεις μελών συμβουλίων που εκλέγονται ή ορίζονται ως εκπρόσωποι σε διοικήσεις ή επιτροπές όπως αυτός ορίσθηκε στην παράγραφο Α του άρθρου 24 του παρόντος και τηρεί βιβλίο με τις οργανώσεις τους εκπροσώπους και τον πόρο που εισφέρουν . 
2. Κατευθύνει και ελέγχει τις οικονομικές δραστηριότητες σε όλους τους βαθμούς οργανώσεως. 
3. Εισηγείται στην Ε.Ε. την έγκριση του προϋπολογισμού της κίνησης καθώς και κάθε σχετική τροποποίηση και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. 
4. Ενημερώνει ανά τρίμηνο την Ε.Ε. για την είσπραξη του ειδικού πόρου από τις οργανώσεις. 
Β. Η Κεντρική Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από πέντε 5 μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή Δεν εκλέγονται όταν αυτή μπορεί να συμπληρωθεί από τους εκλεγμένους και αναπληρωματικούς του αντιστοίχου οργάνου (Ελεγκτική Επιτροπή) της παράταξης στη Γ.Σ.Ε.Ε. 
Συγκαλείται από τον πρώτο κατά σειρά σταυροδότησης σύμβουλο και εκλέγει μεταξύ των μελών της Προϊστάμενο που διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις της, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο καθώς και τρεις (3) Γραμματείς οι οποίοι κρατούν το βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις & οι αποφάσεις της & διεκπεραιώνουν όλες τις εργασίες που αφορούν στη λειτουργία της. 
Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα εννέα (3) από τα μέλη της και συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Έκτακτα συγκαλείται από τον προϊστάμενό της μετά από απόφαση της. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
Η Κεντρική Ελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε. ενεργώντας οικονομικό έλεγχο κάθε εξάμηνο, αποφαίνεται για την νομιμότητα των δαπανών και υποβάλλει έκθεση ελέγχου: 
α) στην Ε.Ε. ανά εξάμηνο, 
β) στην Κ. Ε, κατά την σύγκλισή της, 
γ) στο συνέδριο της ΔΑΚΕ για όλη τη χρήση, από το προηγούμενο συνέδριο. 

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

Α. ΠΟΡΟΙ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Τα έσοδα της κίνησης διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά έσοδα είναι: 
1. Για τις πρωτοβάθμιες ΔΑΚΕ οι μηνιαίες συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής μελών. 
2. Για τις δευτεροβάθμιες ΔΑΚΕ οι μηνιαίες συνδρομές και δικαίωμα εγγραφής των Α’ βάθμιων ΔΑΚΕ. 
3. Για την τριτοβάθμια ΔΑΚΕ οι μηνιαίες εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής των Β’ βάθμιων ΔΑΚΕ. 
Οι μηνιαίες εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζονται από τις αντίστοιχες Διοικήσεις για τις Α’ βάθμιες και Β’ βάθμιες ΔΑΚΕ και από Δ.Σ. για την τριτοβάθμια ΔΑΚΕ. 
Ειδικά από τις δευτεροβάθμιες ΔΑΚΕ και την τριτοβάθμια ΔΑΚΕ θεσπίζεται ειδικός πόρος 10% από τις αποζημιώσεις μελών συμβουλίων που εκλέγονται ή ορίζονται ως εκπρόσωποι σε διοικήσεις ή επιτροπές. 
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Έκτακτα έσοδα είναι τα έσοδα από οικονομικές εξορμήσεις της κίνησης, δωρεές φίλων, λαχειοφόρους. χοροεσπερίδες, πωλήσεις εφημερίδων της κίνησης κλπ. που γίνονται μετά από συνεννόηση και έγκριση της Ε.Ε. . 
Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ 
Τα έσοδα της ΔΑΚΕ διατίθενται για: 
1. την εκμίσθωση και λειτουργία των γραφείων της. 
2. τον εξοπλισμό των γραφείων κίνησης. 
3. την έκδοση ανακοινώσεων, εφημερίδας, εντύπων, αφισών κλπ. και την διακίνηση αυτών. 
4. την οργάνωση κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων προβολής της κίνησης κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι οργανώσεις της ΔΑΚΕ σε όλα τα επίπεδα τηρούν υποχρεωτικά-τα κάτωθι βιβλία: 
1. Βιβλίο Μητρώου Μελών 
2. Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων. 
3. Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων. 
4. Βιβλίου Ταμείου θεωρημένο από την Ε.Ε. της ΔΑΚΕ. 
5. Βιβλίο είσπραξης ειδικού πόρου. 
6. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των προβλεπομένων από τον Κανονισμό οργάνων. 
7. Βιβλίο πρακτικών γενικών Συνελεύσεων. 
8. Αρχείο Αιτήσεων εγγραφών, εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών του ταμείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει για την τήρηση και άλλων πέρα των ανωτέρω βιβλίων αρχείων. 


ΑΡΘΡΟ 26
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΔΑΚΕ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης της ΔΑΚΕ 
α) Φροντίζει με το παράδειγμα του για την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της αγωνιστικότητας των μελών του οργάνου και των οργανώσεων. 
β) Προΐσταται του αντίστοιχου οργάνου και είναι βασικός υπεύθυνος απέναντι των υπερκείμενων οργάνων για τις ενέργειες ή παραλείψεις της οργανώσεως. 
γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις και τις συνελεύσεις και προεδρεύει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό και τις οδηγίες και αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. 
δ) Εξασφαλίζει και ελέγχει την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του Γ ραφείου Οργάνωσης με την καθιέρωση συστήματος εκ περιτροπής υπηρεσίας των μελών του οργάνου, ώστε το γραφείο να παραμένει καθημερινά ανοικτό. 
ε) Κατευθύνει τα μέλη του οργάνου στην κανονική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
στ) Ευθύνεται για την κανονική διαχείριση των οικονομικών και ασκεί τη δέουσα επίβλεψη. 
ζ) Επιβλέπει την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων (κινητοποιήσεις, εκδόσεις κλπ), που αποφασίζονται από το ίδιο το όργανο ή άλλο υπερκείμενο. 
η) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου στο οποίο προέδρευε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα . 
θ) Ενεργεί για την άμεση διαβίβαση στο αρμόδιο όργανο των πειθαρχικών υποθέσεων. 
ι) Προσυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την εξερχόμενη αλληλογραφία ( ανακοινώσεις, επιστολές, τηλεγραφήματα, αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων κλπ). 
2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος (εφόσον προβλέπεται) και Αντιπρόεδρος κατά σειρά 
α) Βοηθούν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση καθηκόντων του. 
β) Αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του. 
γ) Ύστερα από εισήγηση να του ανατεθούν μέρος από τα καθήκοντα του Προέδρου. 
3. Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΑΚΕ 
α) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου, τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο. 
β) Φυλάσσει την σφραγίδα της Οργανώσεως. 
γ) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα μελών και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της παρουσίας των μελών στις συνεδριάσεις του οργάνου. 
4. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΔΑΚΕ 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γ. Γραμματέα όταν κωλύεται και τον βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 
5. Ο Γραμματέας Οργανωτικού της ΔΑΚΕ . 
Ο Γραμματέας Οργανωτικού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και τη σωστή οργάνωσης της κίνησης για την κινητοποίηση, συλλογή πληροφοριών, αρχείου ανακοινώσεων και έντυπου υλικού και τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και αρχεία. 
6. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού της .ΔΑΚΕ (εφόσον προβλέπεται) 
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας οργανωτικού βοηθά και αναπληρώνει τον Γραμματέα Οργανωτικού στα καθήκοντά του. 
7. Ο Γραμματέας Οικονομικού ή ο Ταμίας της ΔΑΚΕ 
Ο Γραμματέας Οικονομικού ή ο Ταμίας τηρεί τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό βιβλία & παραστατικά. Εισπράττει με παραστατικά έσοδα και εκδίδει εντάλματα πληρωμής για όλα τα έξοδα. Πριν από κάθε πληρωμή τα εντάλματα πληρωμής θεωρούνται ενυπόγραφα και από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 
8. Ο Υπεύθυνος Ιδεολογικού Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (εφόσον προβλέπεται) 
Ο Υπεύθυνος Τύπου και Ιδεολογικού συντάσσει τα δελτία που προσυπογράφονται πριν δοθούν στη δημοσιότητα από το Γενικό .Γραμματέα. και τον Πρόεδρο της Οργάνωσης. Τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία, και καθορίζει το ιδεολογικό της Παράταξης. 
Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται κατ’ εντολή και δια λογαριασμό της παράταξης όλα τα θέματα που αφορούν τον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων. 
Οι πιο πάνω αρμοδιότητες δύνανται να διευρυνθούν με αποφάσεις των τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων της Κίνησης. 
9. Ο Υπεύθυνος Κινητοποίησης της ΔΑΚΕ 
Ο Υπεύθυνος Κινητοποίησης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος κινητοποίησης των μελών της ΔΑΚΕ. 
10. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων με αποφάσεις των οργάνων ανατίθενται καθήκοντα και υποχρεώσεις σε κάθε μέλος της Εκτελεστικής και του Προεδρείου κάθε επιπέδου οργάνωσης στα πλαίσια είτε της αρμοδιότητας είτε της ανάγκης επίτευξης των στόχων και σκοπών της οργάνωσης. 

ΑΡΘΡΟ 27
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Ειδικά και μόνο για την πρώτη εκλογή με το παρόν τροποποιημένο καταστατικό, η εκλογή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΑΚΕ Ι.Τ. θα γίνει από την Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα αξιώματα της Εκτελεστικής Επιτροπής θα εκλεγούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου Γ. του Άρθρου 20 του παρόντος. 
Β. Στη ανωτέρω διαδικασία εκλογής Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής μετέχουν οι Πρόεδροι ή Γραμματείς ή Αντιπρόεδροι οργανώσεων της παραγράφου Α7 του Άρθρου 17 που δεν θα τύχουν εκλογής στην Κεντρική Επιτροπή. 
Γ. Σε περίπτωση υποβολής για την θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής μίας και μόνο υποψηφιότητας η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει την εκλογή δια εγέρσεως. 
Δ. Διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας που αφορούν διάρθρωση, διαδικασίες ή λειτουργία και δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές και κανόνες δύναται με πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής και έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή να τροποποιηθούν και ισχύουν άμεσα. Οι τροποποιήσεις αυτές επικυρώνονται στο πρώτο Τακτικό ή Έκτακτο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί . 

ΑΡΘΡΟ 28
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΚΕ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΑΚΕ αποτελεί το Δημοκρατικό Καταστατικό Χάρτη για τους εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΑΚΕ, με δικαιώματα-υποχρεώσεις ως και τον τρόπο λειτουργίας και διαφάνειας της παράταξής μας. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω άρθρα του Κανονισμού επιλύονται με απόφαση του Προεδρείου της Τριτοβάθμιας ΔΑΚΕ. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΑΚΕ 
1. Εγκρίθηκε στο Α. Πανελλαδικό Συνέδριο της ΔΑΚΕ 23-24 Ιανουαρίου 1988 
2. Τροποποιήθηκε στο Β. Πανελλαδικό Συνέδριο 28-29 Νοεμβρίου 1992 και 
3. Τροποποιήθηκε στο Γ. Πανελλαδικό Συνέδριο στις 26-27 -28 Ιουνίου 1998. 
4.Τροποποιήθηκε στο Δ΄ Πανελλαδικό Συνέδριο της ΔΑΚΕ, στις 29-30 Ιουνίου 2001. 
5.Τροποποιήθηκε με τη προσαρμογή-των αλλαγών που αποφασίστηκαν-σε όλα τα επίπεδα των οργανώσεων της ΔΑΚΕ, στο Ε΄ Πανελλαδικό Συνέδριο, στις 26-27 Νοεμβρίου 2004. 
6. Τροποποιήθηκε στο Η’ Πανελλαδικό Συνέδριο της ΔΑΚΕ στις 14&15 Ιουνίου 2013 και ως νέος κανονισμός για την εκλογή των οργάνων ισχύει με την λήξη των εργασιών και για την διαδικασία εκλογής οργάνων σε όλα τα επίπεδα που ακολουθούν της λήξης του Συνεδρίου εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν.

Διεύθυνση

Πατησίων 69, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 8202270, 210 8202288
Fax: 210 8202150